Privacyverklaring

Bij Sijpheer Energie vinden wij uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken wij u duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Sijpheer Energie, gevestigd aan de Tinnegieterstraat 24, 1825 DT in Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sijpheer Energie
Tinnegieterstraat 24
1825 DT Alkmaar
+31 (0)6 10 444 798
www.sijpheerenergie.nl

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met Niels Sijpheer van Sijpheer Energie via niels@sijpheer1ergie.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van daarbij horende informatie en communicatie. Denk hierbij aan:

 • Maken van aanbiedingen
 • Afhandelen van facturen
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Opnemen van contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kan het zijn dat we om persoonsgegevens vragen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te uitvoeren of u een gepaste aanbieding te doen. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws, trainingen en bijeenkomsten. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en worden gebruikt zolang dit wettelijk is vereist. De gegevens kunnen onbeperkt bewaard blijven in onze database tenzij u daar bezwaar tegen maakt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en adresgegevens
 • Contactgegevens (waaronder e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Functie
 • Bedrijfsnaam


Delen van persoonsgegevens

Sijpheer Energie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders gezegd, wij verstrekken alleen persoonsgegevens als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heef het recht om de persoonsgegevens die Sijpheer Energie over u heeft verzameld in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Tenminste, als u een relatie met Sijpheer Energie heeft of heeft gehad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doorgeven aan niels@sijpheer1ergie.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via niels@sijpheer1ergie.nl. Na uw bezwaar verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Denk hierbij aan kopieën van facturen die wij verplicht zijn zeven jaar te bewaren. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij niels@sijpheer1ergie.nl. Tevens kunt u zich via onze nieuwsbrief afmelden via de daarbij vermelde link.
Sijpheer Energie wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Sijpheer Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sijpheer Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van uw opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Social Media Plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media, waaronder Twitter, LinkedIn, Google en Instagram. Via deze social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, kan het zijn dat er via websites ook video’s getoond worden die van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn.

Wijzigingen

Indien deze privacyverklaring wijzigt, dan vindt u de meest recente versie van de privacyverklaring van Sijpheer Energie op deze pagina. Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met:

Sijpheer Energie
Tinnegieterstraat 24
1825 DT Alkmaar
+31 (0)6 10 444 798

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 mei 2020